Mūsu skola kļūs par inovatīvu mācību iestādi ar estētisku, drošu un atbalstošu vidi ikvienam skolēnam, pedagogam un darbiniekam.

Misija

“Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule, gaiss un mitrums, lai uzziedētu un nestu sēklas. Tā arī mēs savas vēlmes ar varu nevaram īstenot. Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu un palīdz arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas rozes.”

/Zenta Mauriņa/

Mērķis

Izaudzināt harmoniski attīstītas, patstāvīgi domājošas un radošas personības, kas:

– veido cieņpilnas attiecības un sadarbojas ar citiem;

– izprot, respektē un risina kompleksas problēmas;

– prot un vēlas patstāvīgi mācīties mūža garumā.

Uzdevumi

  • Īstenot vispārējās pamatizglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, pirmsskolas izglītības programmu, speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktajiem attīstības traucējumiem un interešu izglītības programmas.
  • Izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas sekmē izglītojamā personības vispusīgu un harmonisku izaugsmi un ir orientētas uz sabiedrībā pieprasītām prasmēm: radošumu, sadarbību, mācīšanos mācīties.
  • Nodrošināt izglītojamajiem iespēju iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgas zināšanas, kā arī apgūt kvalitatīvai darbībai nepieciešamās prasmes un attieksmes.
  • Sagatavot un motivēt izglītojamos izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē, un sniegt atbalstu karjeras izvēlē.
  • Racionāli izmantot skolas finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus.
  • Sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personām, kuras realizē vecāku varu (turpmāk tekstā – vecāki), lai veidotu mērķtiecīgu, attīstību rosinošu, pozitīvu izglītības vidi.
  • Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskām organizācijām skolas efektīvas darbības nodrošināšanai.
  • Pilnveidot atbalsta sistēmu izglītojamo individuālo spēju attīstībai.