I Vispārīgie jautājumi

1.      Lielvārdes pamatskolas (turpmāk – Skola) Skolēnu padomes (turpmāk – Padome) nolikums izdots saskaņā ar Izglītības likuma 30. pantu.
2.      Padome ir neatkarīga, demokrātiska pašpārvaldes institūcija, kas savā darbībā ievēro Lielvārdes pamatskolas nolikumu, Skolas padomes reglamentu, Iekšējās kārtības noteikumus izglītojamajiem un šo reglamentu.
3.      Padomes reglamentu apstiprina Skolas direktors, saskaņojot ar Skolas padomi.
4.      Padome līdzdarbojas Skolas darba organizēšanā.

II Mērķi un galvenie uzdevumi.

5.      Padomes darbības mērķi:
5.1.   padomi veido izglītojamie, lai pārstāvētu un aizstāvētu savas intereses Skolas padomē;
5.2.   rosināt un sekmēt izglītojamo aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un Skolas sabiedriskās dzīves aktivitātēs;
5.3.   veicināt izglītojamo un Skolas administrācijas interešu saskaņošanu.
6.      Padomes galvenie uzdevumi
6.1.   apkopot izglītojamo priekšlikumus;
6.2.   aktīvi iesaistīties Skolas sabiedriskās dzīves veidošanā;
6.3.   deleģēt savu pārstāvi Skolas padomē;
6.4.   iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā Skolā;
6.5.   pārstāvēt izglītojamo intereses sarunās ar Skolas administrāciju un pedagogiem;
6.6.   veicināt mācību procesa efektivitāti;
6.7.   sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām.

III Padomes izveide un vēlēšanas

7.      Padomē ievēl vismaz vienu izglītojamo no katras klases demokrātiskās vēlēšanās ar vienkāršu balsu vairākumu.
8.      Vēlēšanas notiek septembra otrajā nedēļā.
9.      Dalībnieku skaits Padomē nav limitēts.
10. Padomes vadītāju ievēl uz vienu mācību gadu.
11. Padomes vadītāja amatam izvirza vismaz divus kandidātus.
12. Padomes vadītāju ievēl Padomē ievēlētie izglītojamie slēgtā balsojumā.
13. Ja nepieciešams, var rīkot ārkārtas Padomes vēlēšanas.
14. Padomē ievēlētais izglītojamais beidz savu darbību Padomē, pārtraucot mācīties Skolā vai izsakot vēlēšanos izstāties no Padomes.
15. Ievēlētās Padomes darbības ilgums ir viens mācību gads.

IV Padomes sastāvs un darbības organizācija

16. Padomē darbojas 5.-9.klašu izglītojamie:
16.1.                    Padomes vadītājs;
16.2.                    Padomes vadītāja vietnieks;
16.3.                    komitejas:
16.3.1. kultūras un sporta jautājumos;
16.3.2. izglītojamo tiesību jautājumos;
16.3.3. mācību darba jautājumos;
16.3.4. preses jautājumos.
17. Padomes sēdes notiek regulāri, bet ne retāk kā reizi mēnesī, izņemot brīvlaiku un svētku laiku.
18. Sēdes tiek protokolētas, protokolā ieraksta sēdes norises laiku, darba kārtību, dalībniekus, lēmumus, būtiskākos izteikumus un priekšlikumus.
19. Padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no pārstāvjiem. Sēdē lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse klātesošo. Ja balsojot balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir vadītāja balss.
20. Padomes sēdes vada Padomes vadītājs, viņa prombūtnes laikā – Padomes vadītāja vietnieks vai pedagogs – koordinators.

V Padomes tiesības un pienākumi

21. Padomei ir tiesības:
21.1.                    organizēt Padomes darbību atbilstoši Skolas nolikumam un Iekšējās kārtības noteikumiem izglītojamajiem;
21.2.                    iesniegt priekšlikumus Skolas administrācijai, Skolas padomei un pašvaldībai mācību darba, sabiedriskās dzīves un saimnieciskā darba jautājumos;
21.3.                    piedalīties Skolas darba plānošanā;
21.4.                    deleģēt pārstāvi Skolas padomei;
21.5.                    iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai Padomes nolikumā;
21.6.                    izteikt Padomes viedokļus;
21.7.                    informēt par pieņemtajiem lēmumiem, šim nolūkam izmantojot noteikto vietu.
22. Padomes pienākumi ir:
22.1.                    regulāri informēt izglītojamos par Padomes darbību, Padomes pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi;
22.2.                    regulāri informēt Skolas administrāciju par Padomes pieņemtajiem lēmumiem;
22.3.                    atbalstīt Skolas administrāciju un pedagogus Skolas Iekšējās kārtības noteikumu izglītojamajiem un reglamentu ievērošanas nodrošināšanā;
22.4.                    vienu reizi mācību gadā sniegt pārskatu par savu darbību Skolas padomei.