Lielvārdes pamatskolas
konkursa Labākā klase

NOLIKUMS

Mērķis:
Saliedēt klases kolektīvu vislabāko rezultātu sasniegšanai

Uzdevumi: 

  • disciplinēt klasi stundu laikā
  • mudināt katram iegūt augstāku savu vidējo atzīmi mācību darbā
  • rosināt klasi ārpusstundu aktivitātēm
  • aktivizēt Skolēnu padomes darbu
 1. Konkurss notiek 2022./2023.mācību gadā.
 2. Konkursa dalībnieki ir 4. – 9.klašu kolektīvi.
 3. Vērtēšanas kritēriji:

Vērtējums par stundu kārtības burtnīcā

 • par nenovērtētu stundu ieraksts ir “0”
 • vērtējumus var saņemt nedēļas laikā no notikušās stundas
 • ja stunda nav notikusi, jābūt skolotāja ierakstam ”stunda nenotika”
 • sacensību ekrānā tiek ierakstīta katra mēneša vidējā atzīme
 • vērtēšanas laiks septembris – aprīlis

Klases sekmju vidējā atzīme I  un II semestrī

Piedalīšanās ārpusstundu aktivitātēs

 • klases priekšnesums pasākumos
 • klases nodotie darbi skolas izstādēm, konkursiem, viktorīnām

par piedalīšanos – 1 punkts, par nepiedalīšanos – 0 punktu

Klašu pārstāvju ierašanās uz Skolēnu padomes sapulcēm
sacensību ekrānā ierašanās uz katru sapulci tiek vērtēta ar 1 punktu

 1. Apbalvošana
  Katra klase saņems pateicību par dalību konkursā
  Labākā klase saņems –  “ceļojošais” kauss un klases foto
 1. Konkursa organizētājs – Lielvārdes pamatskolas Skolēnu padome
 2. Konkursa atbalstītāji
  SIA “Labās balvas” – ceļojošais kauss
  Fotokompānija “Berga foto” –  klases foto